شما بیشتر در کدام ساعات به اینترنت مراجه میکنید؟
(13.46%) 14
12 نیمه شب تا 6 صبح
(15.38%) 16
6 صبح تا 12 ظهر
(28.84%) 30
12 ظهر تا 6 عصر
(42.30%) 44
6 عصر تا 12 نیمه شب

تعداد شرکت کنندگان : 104