شما بیشتر در کدام ساعات به اینترنت مراجه میکنید؟
(13.44%) 16
12 نیمه شب تا 6 صبح
(15.12%) 18
6 صبح تا 12 ظهر
(29.41%) 35
12 ظهر تا 6 عصر
(42.01%) 50
6 عصر تا 12 نیمه شب

تعداد شرکت کنندگان : 119