شما بیشتر در کدام ساعات به اینترنت مراجه میکنید؟
(13.88%) 15
12 نیمه شب تا 6 صبح
(15.74%) 17
6 صبح تا 12 ظهر
(27.77%) 30
12 ظهر تا 6 عصر
(42.59%) 46
6 عصر تا 12 نیمه شب

تعداد شرکت کنندگان : 108